0216 428 9551
Yüz Plastik Cerrahi Derneği
AMAÇ

Amaç

Derneğin amacı, fasiyal plastik cerrahi alanında eğitim, tanıtım, uygulama, araştırma, tıbbi hizmet standartları ve ulusal politikalar oluşturarak hastalara bu alanda daha kaliteli bir hizmet sağlanması olarak özetlenebilir. Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, bu temel amaca yönelik olarak, aşağıda belirtilen çalışma konuları ve biçimlerini sürdürmeyi hedeflemektedir:

  • Dernek üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerinin haklarını korumak ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate almak,
  • Halk sağlığını korumak amacı ile fasiyal plastik cerrahi ile ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  • Bilimsel toplantılar düzenlemek, halkı konu ile ilgili bilgilendirici etkinliklerde bulunmak,
  • 5253 sayılı kanunun ilgili maddesine uyulmak suretiyle üyelerinin ve temsilcilerinin yurt dışı toplantılarına katılmasını sağlamak, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini davet etmek,
  • Basın yayınla ilgili yasalara uygun olarak medya kuruluşları ve internet aracılığıyla duyurular yapmak, kitap, dergi, kongre tutanakları ve broşürleri basmak ve yaymak,
  • Fasiyal Plastik Cerrahi uygulamaları ile ilgili toplam kaliteyi arttırmak için sertifikasyon ve akreditasyon çalışmaları yapmak,
  • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bukuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.